کادر مدرسه شما

مديريت دبستان : صديقه خياط نژاد شوشتري

معاونت و امور مالی : آتنا حميدي

معاونت : شهره شریف بخش

معاونت : مهسا شیخی

حسابدار : محمد خواص

آموزگار پيش دبستان : الهام دل آرام

آموزگار اول: نیلوفر معراجی

آموزگار دوم: فرشته عاشوري

آموزگار سوم : مينا ايزدي

آموزگار سوم : پروانه زارع

آموزگار چهارم : زينب ره شناس

آموزگار چهارم : مریم حسین پور

آموزگار پنجم : فاطمة ظفري

آموزگار ششم : فرزانه شاه اويسي

آموزگار هنر : فرناز مهین

آموزگار خط : الهام خسروانجم

آموزگار ورزش : گلبهار امامي

آموزگار كامپيوتر : مهسا شیخی

آموزگار زبان : شقايق ميرزايي

آموزگار زبان : نرگس غفاری

آموزگار  فن بيان : مريم جليلي

خدمتگزار : محمد وزیری