کادر مدرسه شما

مديريت دبستان : صديقه خياط نژاد شوشتري

معاونت و امور مالی : آتنا حميدي

معاونت : شهره شریف بخش

معاونت : نیلوفر معراجی

معاونت : مهسا شیخی

حسابدار : محمد خواص

آموزگار پيش دبستان : بهاره خوش

آموزگار اول پوران : الهام دلارام

 آموزگار اول رخشان : حوری سید

آموزگار دوم توران : فرشته عاشوري

آموزگار سوم صبا : مریم مددی

آموزگار چهارم نسرین : مریم حسین پور

آموزگار پنجم : پریسا فرازمند

آموزگار ششم : فاطمة ظفری

آموزگار هنر : خاطره عباسی

آموزگار ورزش : گلبهار امامي

آموزگار كامپيوتر : مهسا شیخی

آموزگار زبان : شقايق ميرزايي

آموزگار زبان : نرگس غفاری

خدمتگزار : محمد وزیری