انتخابات انجمن اولیا و مربیان

یکشنبه 98/6/31 در روز بازگشایی دبستان

 انتخابات انجمن اولیا و مربیان با حضور اولیای محترم  مدرسه و نماینده اداره آموزش و پروش در حیاط مدرسه برگزار شد . 

گزارش تصویری