کادر مدرسه شما

مديريت دبستان : صديقه خياط نژاد شوشتري

معاونت انضباطي : نيلوفر معراجي

معاونت إجرائي : آتنا حميدي

معاونت پرورشي : فاطمة نشاطي افخم

آموزگار پيش دبستان : الهام دل آرام

آموزگار اول: سودابه ولوي

آموزگار دوم : مهشيد عشايري 

آموزگار دوم: فرشته عاشوري

آموزگار سوم : مينا ايزدي

آموزگار سوم : ايران ربيعي

آموزگار چهارم : زينب ربه شناس

آموزگار پنجم : فاطمة ظفري

آموزگار ششم : فرزانه شاه اويسي

آموزگار هنر و خط : شميسا طاهر خاني

آموزگار ورزش : گلبهار امامي

آموزگار كامپيوتر : فاطمة نشاطي

آموزگار زبان : شقايق ميرزايي و زهره خادمي

آموزگار  فن بيان : مريم جليلي