دهه ی فجر مبارک

دهه فجر برای ما کودکان یادآور شعرهای انقلابی است که از تلویزیون پخش می شود. وقتی به فیلم هایی که از روزهای دهه فجر سال 57 از تلویزیون پخش می شود نگاه می کنم می بینم که مردم چقدر هماهنگ و یکدست برای خواسته شان تلاش کردند و سرانجام هم به ان رسیدند. مادربزرگم وقتی از آن روزها تعریف می کند شوق خاصی در چشمانش وجود دارد.

دهه فجر برای ما کودکان یادآور شعرهای انقلابی است که از تلویزیون پخش می شود. وقتی به فیلم هایی که از روزهای دهه فجر سال 57 از تلویزیون پخش می شود نگاه می کنم می بینم که مردم چقدر هماهنگ و یکدست برای خواسته شان تلاش کردند و سرانجام هم به ان رسیدند. مادربزرگم وقتی از آن روزها تعریف می کند شوق خاصی در چشمانش وجود دارد. از روزهای آمدن امام خمینی به ایران. ایام دهه فجر واقعا روزهای باشکوهی است و هیچ وقت از حافظه تاریخ ایران پاک نمی شود.

امام خمینی بعد از برگشتن به ایران بعد از سال ها اول به دیدار شهدا رفت تا از رشادت های آن ها قدردانی کند. مردم زیادی در آن روز جمع شده بودند تا بازگشت امام خمینی به وطن را جشن بگیرند. حال و هوای آن روزهای مردم بسیار زیباست همه خوشحال و راضی هستند.

بعد از گذشت سال ها هنوز هم روزهای 12 تا 22 بهمن جشن گرفته می شود تا یاد آن روزهای پرخاطره زنده شود.
۲۲ بهمن مبارک