مسابقه طناب کشی


بچه ها بچه ها
دوشنبه تو مدرسه مسابقه ی طناب کشی داریم 
خودتونو حسابی تقویت کنید که قراره کلی خوش بگذره بهمون