آغاز ثبت نام کتب درسی سال تحصیلی 1403-1402


ثبت نام کتب درسی سال تحصیلی 1403-1402 آغاز شد .
 اولیای عزیز به سایت https://irtextbook.ir/ مراجعه کرده و جهت ثبت نام کتب درسی اقدام فرمایید . 
جدول زمان بندی به پیوست ارسال می گردد .